Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ve Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Dönem karı oluşması durumunda kar dağıtım kararı, dağıtılabilir karın % 5’inin Kanuni Yedek Akçe’ye ayrılacağı, kalandan Sermaye Piyasası Kurumu tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan karın; %10’unun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami % 10’unun ise Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacağının belirtildiği Esas Sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır. Kar dağıtımında pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kar olduğu dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur ve hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının asgari % 20’si oranında, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması ile kar payı dağıtımı yapılır. Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması amaçlanmaktadır. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir. Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu ilgili yılla sınırlı olacak şekilde, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.