Kişisel Verilerin Korunması

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir. 


İDÇ, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun olarak işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri de koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden İDÇ, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır. 


Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak www.izdemir.com.tr internet sitesinin kullanımı esnasında üretilen veya paylaşılan kişisel verilerin işlenme ve aktarılma koşulları hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmaktadır.


TANIMLAR

İNTERNET SİTESİ: "www.izdemir.com.tr" adresinde bulunan internet sitesidir. 

KANUN: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'dur. 

KİŞİSEL VERİ: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. 

ÇEVİRİM İÇİ ZİYARETÇİ/İLGİLİ KİŞİ: İnternet Sitesi'ne erişen tüm gerçek kişilerdir. İlgili şirket politikalarında Ziyaretçi kişi grubu kapsamında yer almaktadır. 

KURUL: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'dur. 

ŞİRKET: İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’dir. 

YER SAĞLAYICI: İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Çevrimiçi Ziyaretçi’ nin, internet sitesine erişimine ve internet sitesinde yaptığı işlemlere bağlı olarak işlenen kişisel verileri aşağıda sunulmaktadır: 


İnternet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçiler için, 

 • İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, site trafik bilgisi vb.) 


İnternet sitesindeki formları dolduran çevrimiçi ziyaretçiler için, 

 • Kimlik Bilgisi (ad, soyadı) 
 • İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası vb.) 


Yukarıda sayılanlar dışında internet sitesinin işletilmesi, geliştirilmesi ve güvenliği için zorunlu olabilecek başka verilerin de kanuna uygun olarak işlenmesi mümkündür. 


KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler internet sitesinin kullanılması ve iletişim formunun doldurulması suretiyle tamamen otomatik veya kısmen otomatik yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır. 


Kişisel veriler çevrimiçi ziyaretçinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, Kişisel Veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (iv) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir. 


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer şartlar çerçevesinde çevrimiçi ziyaretçinin internet sitesinde yaptığı işlemlere bağlı olarak; 


"Kimlik ve iletişim bilgileri" iletişim formunun doldurulması halinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, 

"Site trafik bilgileri" bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir. Öte yandan 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı’nın site trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. 


Kişisel verilerin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi çevrimiçi ziyaretçinin açık rızasına tabidir. 


İnternet sitesinde üçüncü parti çerezler kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, yalnızca sitenin işletilmesi ve güvenliği için zorunlu olan çerezler kullanılabilmektedir. Çevrimiçi ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir veya kendisine uyarı verilmesini sağlayabilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda internet sitesinin belirli fonksiyonları düzgün çalışmayabilir. 


Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır: İŞLENEN VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde bu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak İDÇ’nin grup şirketlerine, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, tedarikçilerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir. 


Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı çevrimiçi ziyaretçinin açık rızasına tabidir. 


KANUN’UN 11. MADDESİ UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

İDÇ, Kanun’un 10. maddesi uyarınca veri sahibine haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. 


Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme 
 • Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 


Kanunun uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu doldurularak Şair Eşref Bulvarı No: 23 Kat: 2 Çankaya, Konak İzmir adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi izdemir@hs03.kep.tr güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir. 


Talepler ve başvurular veri sahibi tarafından İDÇ’ye daha önce bildirilen ve İDÇ’nin sisteminde kayıtlı bulunan bir elektronik posta adresi varsa kvk@izdemir.com.tr adresine de iletilebilir. 


Talep ve başvurularda; 

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, bulunması zorunludur. 


Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


İDÇ başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 


İDÇ talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde İDÇ gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun İDÇ’nin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir. 


Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir. 


VERİLERİN GÜVENLİĞİ

İDÇ kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak durumundadır. 


İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda İDÇ, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır. 


Çevrimiçi ziyaretçi, internet sitesini kullanarak işbu bilgilendirme metninde yazılı tüm şartları okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu beyan eder.