SIKÇA SORULAN SORULAR

  Fiziken saklamakta olduğumuz hisse senetlerimizin durumu ne olacak?

25.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesine eklenen dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; “Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar bu tarihte zaman aşımına uğrar.
Yapılan bu düzenleme sonucunda, pay sahiplerimizin 31.12.2012 tarihi itibari ile kaydileştirilmeyen hisse senetleri üzerindeki tüm haklar sona ermiştir.

  İDÇ hisseleri BIST’te hangi endeks içinde yer almaktadır?

Şirketimiz hisseleri, BIST’te Ulusal Pazar endeksi içinde IZMDC şirket kodu ile işlem görmektedir.

  İDÇ hisseleri, Borsa’da ne zaman işlem görmeye başlamıştır?

Şirketimiz hisseleri, 24.01.1986 tarihinde IMKB' de (BIST’te) işlem görmeye başlamıştır.

  İDÇ hissedarları soruları için kimleri arayabilirler?

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Feyyaz YAZAR
E-mail : fyazar@izdemir.com.tr
Telefon: 0 (232) 441 50 50
Fax : 0 (232) 441 56 66

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
Remzi Okan GÖKDEMİR
E-mail : ogokdemir@izdemir.com.tr
Telefon: 0 (232) 441 50 50 - 1346
Fax : 0 (232) 441 56 66

  Son sermaye artırımı ne zaman, hangi oranda ve ne şekilde gerçekleşmiştir? Artırım sonrası Şirketin çıkarılmış sermayesi ne kadardır?

Şirketimizin son sermaye artırımı 2012 yılında % 25 oranında, bedelsiz olarak gerçekleştirilmiş ve Sermayemiz, 41.034.563,68 TL'si temettüden, 33.965.436,32 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 75.000.000 TL artırılarak 375.000.000 TL’na çıkarılmıştır. Sermaye artışı karşılığında 16 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu kullanılmıştır.

  Hisse senetlerini kaydileştirmeyen pay sahiplerimiz 8., 9. ve 10. Tertip fiziki hisse senetleri üzerinde bulunan hangi kuponları ibraz ederek haklarından yararlanabilecekler?

31.12.2012 tarine kadar kaydileştirilecek hisse senetleri için aşağıda tarih ve numaraları belirtilen kuponlara işlem yapılacaktır;
31.12.2006 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için 13 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu ve 2006 yılı Kar Payı Kuponu,
31.12.2007 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için 2007 yılı Kar Payı Kuponu,
31.12.2008 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için , 8. ve 9. tertip hisse senetleri üzerinde 2008 yılı kar payı kuponu bulunmadığından, bu tertip senetler için 14 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu, 10. tertip hisse Senetleri için ise 2008 yılı Kar Payı Kuponu ve 14 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu,
31.12.2010 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için 15 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu,
31.12.2011 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için 16 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu.
25.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesine eklenen dördüncü fıkra ile yapılan düzenleme sonucunda , pay sahiplerimizin 31.12.2012 tarihi itibari ile kaydileştirilmeyen hisse senetleri üzerindeki tüm haklar sona ermiştir.”