SIKÇA SORULAN SORULAR

  Elimizdeki fiziki hisse senetlerinin durumu ne olacak?

5.12.1999 tarih ve 4487 sayılı kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 10/A maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.10.2004 tarih 41/1279 sayılı kararıyla, Borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin tümünün topluca kaydileştirilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu ile kaydi sisteme geçilerek fiilen senet basımı yürürlükten kaldırılmıştır.

Fiziken muhafaza edilen hisse senetleri 31.12.2007 tarihine kadar kaydileştirmeleri gerekmektedir.

25.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesine eklenen dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; “Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar bu tarihte zamanaşımına uğrar.” Yapılan bu düzenleme sonucunda; Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı 2005 yılını takip eden yedinci yılın sonuna kadar kaydileştirilmeyen hisse senetleri kanunen ihraççıya intikal edecek, pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları kendiliğinden sona erecektir.
Bu nedenle, pay sahiplerimizin sahip oldukları fiziki paylarını en geç 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirmek için en kısa sürede Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimimiz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

  İDÇ hisseleri İMKB’de hangi endeks içinde yer almaktadır?

Şirketimiz hisseleri, İMKB’de Ulusal Pazar endeksi içinde IZMDC şirket kodu ile işlem görmektedir.

  İDÇ hisseleri, Borsa’da ne zaman işlem görmeye başlamıştır?

Şirketimiz hisseleri, 24.01.1986 tarihinde İMKB’de işlem görmeye başlamıştır.

  İDÇ hissedarları soruları için kimleri arayabilirler?

Muhasebe Müdürü İlker YALÇIN’ın yöneticiliğini, Av. Zihni Ozan AKIN’ın hukuk müşavirliğini yaptığı Pay Sahipleri ile İlişkiler birimine ait iletişim bilgileri:

Tel : (232) 441 50 50 Dahili: 1345 - 1346
Faks : (232) 441 56 66
e-mail : menkul@izdemir.com.tr

Ali Levent Dayı
Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefi
e-mail : adayi@izdemir.com.tr

Okan Gökdemir
Menkul Kıymetler Görevlisi
e-mail : ogokdemir@izdemir.com.tr

  Son sermaye artırımı ne zaman, hangi oranda ve ne şekilde gerçekleşmiştir? Artırım sonrası Şirketin çıkarılmış sermayesi ne kadardır?

Şirketimizin son sermaye artırımı 2011 yılında % 100 oranında, bedelsiz olarak gerçekleştirilmiş ve Sermayemiz, tamamı sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak suretiyle toplam 150.000.000 TL artırılarak 300.000.000 TL’na çıkarılmıştır. Sermaye artışı karşılığında 15 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu kullanılmıştır.

  Hisse senetlerini kaydileştirmeyen pay sahiplerimiz 8., 9., ve 10. Tertip fiziki hisse senetleri üzerinde bulunan hangi kuponları ibraz ederek haklarından yararlanabilecekler?

31.12.2006 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için 13 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu ve 2006 yılı Kar Payı Kuponu,
31.12.2007 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için 2007 yılı Kar Payı Kuponu,
31.12.2008 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için , 8. ve 9. tertip hisse senetleri üzerinde 2008 yılı kar payı kuponu bulunmadığından, bu tertip senetler için 14 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu, 10. tertip hisse Senetleri için ise 2008 yılı Kar Payı Kuponu ve 14 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu,
31.12.2010 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için 15 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu.